۱۳۹۲ فروردین ۳۱, شنبه

جنگ سولدوز (نقده ) 1358- 31فروردین: لیست شهدا


متاسفانه در این جنگ نابرابر و غافل گیرانه اعضای حدود 120 خانواده ترک توسط گروههای مسلح کرد قتل عام شدند که اسامی و آمار دقیق کشته شدگان تاکنون از سوی دولت ایران اعلام نشده است.در سایه تحقیقات میدانی  و اظهار مطلعین قسمتی از اسامی  کشته شد گان این جنگ نابرابر گردآوری و منتشر شده است که به شرح ذیل می باشد:
1- عباس آبیار، متولد 1304
2- عیوض آبیار، متولد 1335
3- سیف الله آقازاده، متولد 1324
4- قنبر ابراهیم اژدری، متلود 1328
5- سلطانعلی اکبری، متولد 1304
6- نجفقلی الماس زاده، متولد 1330
7- جعفر تقی زاده، متولد 1308
8- علی حسین نژاد، متولد 1339
9- حبیب حقی ، متولد 1292
10- خیرالله حقوردی، متولد 1306
11- اردشیر قاسمزاده، متولد 1337
12- جمشید قاسمزاده، متولد 1328
13- لطفعی محمد زاده، متولد 1273
14- رمضان نصیری، متولد 1318
15- نورعلی هادی، متولد 1305
16- حاج آقا خالقی بفراجرد، متولد 1332 درجه دار
17- سلیمان اشرفی فرد، متولد 1310
18- قوچعلی اطلسی، متولد 1305
19- عزیز بدلی، متولد 1340
20- طرلان قاسم زاده
21- میرزاعلی بدلی، متولد 1314
22- عبدالله پاشاپور، متولد 1324
23- خلیل پوراییرانی، متولود 1342
24- علی پیشیار، متولد 1300
25- محمد جعفری، متولد 1306
26- ایوب رستمی، متولد 1332
27- مصطفی صادقیار، متولد 1327
28- قربانعلی عبدلی، متولد 1270
29- یوسف فیضی پور، متولد 1318
30- رحمت الله قاسمزاده، متولد 1334
31- محسن قاسمزاده، متولد 1292
32- ول یالله مختارپور، متولد 1327
33- نادعلی مسافری، متولد 1318
34- علی مهرفر، متولد 1323
35- نعمت عباس جوان، متولد 1307
36- قربان ولی زاده، متولد 1326
37- حسین علی هاشم پور، متولد 1317